Vapaa-ajattelijain liiton ja Humanistiliiton lausunto Jehovan todistajien vapauttamisesta asepalveluksesta

Puolustusministeriö on 14.1.2008 kirjeellään 1378/5940/2006 pyytänyt Vapaa-ajattelijain liitolta lausuntoa Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta annetun lain tarpeellisuutta ja suhdetta perustuslain säännöksiin selvittäneen toimikunnan mietinnöstä. Vapaa-ajattelijain liitto jättää pyydetyn lausunnon yhdessä Suomen humanistiliiton kanssa. Kumpikin liitto edustaa uskonnotonta katsomusta ja pyrkii edistämään katsomusvapautta varsinkin ei-uskonnollisten katsomusten osalta.

Liitot rajoittuvat tässä lausunnossa oletukseen siitä, että asevelvollisuusjärjestelmä säilyy nykyisen kaltaisena.

Tiivistelmä

Ehdotamme, että vapautuslaki kumotaan.

Kansalaisten yhdenvertaisuus suhteessa lainsäädäntöön on johtava eurooppalaisen demokratian periaate. Eri katsomuryhmille säädetyt erilaiset oikeudet ja velvollisuudet ovat yksiselitteisesti tämän periatteen vastaisia.

Nyt käsillä oleva katsomusyhteisö, Jehovan todistajat -yhdyskunnan jäsenistö, on arviomme mukaan valmis liki poikkeuksetta osallistumaan siviilipalvelukseen. Tätä tukee esimerkiksi tieto todistajista niissä Euroopan maissa, joissa ei ole Suomen kaltaista vapautuslakia.

Liittojen näkemyksen mukaan siviilipalvelus yleisesti rinnastuu esimerkiksi verotukseen. Siviilipalvelus yksittäisessä järjestössä tai tietyssä tehtävässä voi olla vastoin vakaumuksenvapautta, mutta ei siviilipalvelusvelvollisuus kokonaisuudessaan.

Vapautuslain kumoaminen ei lisää totaalikieltäytyjien määrää

Kuten toimikunta itsekin toteaa, suorittavat Jehovan todistajat ainakin Tanskassa ja Itävallassa siviilipalveluksen (mietintö s. 37).

Vartiotorni-seuran ohjeissa asiat jaetaan yleensä kolmeen luokkaan: sallitut, kielletyt ja näiden väliin jäävät "omantunnon asiat". Esimerkiksi joitakin veren fraktioita (mm. punasolut) Jehovan todistajat eivät verensiirtona ota, kun taas toiset fraktiot (mm. veriplasma) kuuluvat niihin, joissa kukin todistaja itse päättää omantuntonsa mukaisesti voiko niitä ottaa. Käytäntö osoittaa, että todistajat tulkitsevat Vartiotorni-seuran ohjeita siten, että sallittujen asioiden joukko on mahdollisimman suuri.

Ei ole mitään syytä olettaa, että tilanne Suomessa siviilipalveluksen suhteen poikkeaisi Jehovan todistajien linjasta muissa maissa tai todistajien tavanomaisesta linjasta muissa asioissa. Näin ollen ei ole odotettavissa, että vapautuslain kumoaminen lisäisi totaalikieltäytyjien ja sitä kautta vankien määrää.

Siviilipalvelus sinänsä ei ole vastoin vakaumuksenvapautta

Kuten toimikunta mietinnössään toteaa, asettavat Jehovan todistajat jäsenilleen paljon velvoitteita ja erottavat passiiviset jäsenet. Käytännössä tuskin kukaan liittyy Jehovan todistajiin vain välttääkseen varusmies- ja siviipalveluksen. Tulevaisuudessa Suomeen voi kuitenkin tulla muita uskonnollisia ryhmiä, joilla kanta asepalvelukseen on yhtä jyrkkä, mutta joiden jäsenillä ei ole vastaavia velvoitteita aktiiviseen uskonnon harjoittamiseen.

Suomen perustuslaki sisältää yleisen säädöksen negatiivisesta uskonnonvapaudesta ("Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.") ja nimenomaisen säädöksen asepalvelusta vapauttamisesta ("Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla.").

Vapaa-ajattelijoiden ja humanistien näkemyksen mukaan asevelvollisuus tai sille vaihtoehtoinen siviilipalvelus rinnastuu verotukseen tai muuhun kansalaisille pakolliseen velvollisuuteen, josta ei voi vakaumuksellisesta syystä kieltäytyä. Osoitetun siviilipalveluspaikan tulee tietenkin olla uskonnollista vakaumusta kunnioittava, eli jehovan todistajaa ei voi määrätä esimerkiksi toisen uskonnollisen yhdyskunnan palvelukseen. 1.1.2008 voimaan tulleen siviilipalveluslain perusteella siviilipalvelukseen ei ilman suostumusta koskaan määrätä muualle kuin valtion ja kuntien palvelukseen, eivätkä palvelustehtävät muutenkaan saa olla ristiriidassa siviilipalvelusvelvollisen vakaumuksen kanssa. Näin ollen Jehovan todistajillakaan ei ole ongelmia sopivan siviilipalveluspaikan saamisessa.

Nykyiset totaalikieltäytyjätkään eivät kieltäydy suoraan heihin itseensä kohdistuvan, heidän vakaumustaan vastaan olevan tehtävän vuoksi. Totaalikieltäytyminen on protesti joko asevelvollisuusjärjestelmää kohtaan yleensä tai siviilipalveluksen pituutta kohtaan erityisesti.

Siviilipalveluksen yleishyödyllisyyteen kiinnitettävä huomiota

Palvelus Jehovan todistajien omassa yhdyskunnassa ei voi olla "korvaavaa palvelusta", koska se ei täytä yleishyödyllisyyden tunnusmerkkejä. Jehovan todistajilla ei ole yhteiskunnallisesti merkittäviä toimintamuotoja, kuten kasvatusta tukevia kerhoja tai muuta sellaista, hyväntekeväisyyttä tai kulttuuria edistävää toimintaa.

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Robert Brotherus
Puheenjohtaja

Jori Mäntysalo
Pääsihteeri

Suomen humanistiliitto ry

Pekka Elo
Puheenjohtaja

Eeva Blumenthal Pääsihteeri