Kirkkolaki pois perustuslaista

3.11.2008

Oikeusministeriön asettama Perustuslaki 2008 -työryhmä on selvittänyt uuden perustuslain toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita. Työryhmän mietinnössä todetaan, ettei perustuslain mainintoja kirkkolaista ole tarpeen arvioida uudelleen.

Vapaa-ajattelijain liitto ry esittää, että kirkkolakia koskeva 76 § poistetaan perustuslaista kokonaan.

Muutoksella ei olisi välitöntä aineellisoikeudellista vaikutusta. Jo tällä hetkellä ortodoksinen kirkko on järjestetty erillisen, vain tätä kirkkokuntaa koskevan lain nojalla, eikä perustuslaki mainitse sitä erikseen. Muutoksen jälkeen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta säädettäisiin samalla säädöstasolla.

Evankelis-luterilaisen kirkon erityisasema tulee näkemyksemme mukaan väistämättä uudelleen tarkasteltavaksi lähitulevaisuudessa. Tähän suuntaan paineita antaa mm. Euroopan neuvoston 29.6.2007 tekemä suositus 1804 ("State, religion, secularity and human rights"). Lisäksi evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on kääntynyt selvään laskuun, mikä osaltaan murentaa aiemmin esitettyjä perusteluja erityisasemalle. Katsomuksellinen kenttä on muutenkin moninaistunut, maahanmuuton myötä Suomi on entistä vähemmän yksiuskontoinen maa.

Edellytyksenä evankelis-luterilaisen kirkon erityisaseman purkamiselle myöhemmin on perustuslain muutos nyt. Tämä muutos on järkevää toteuttaa perustuslain muiden muutosten yhteydessä. Lopullisena tavoitteena on kaikkien katsomusten tasavertainen asema - tilanne, jossa evankelis-luterilaista kirkkoa ei suosita muiden katsomusten
kustannuksella.

Jussi K. Niemelä, puheenjohtaja
Eino Huotari, pääsihteeri