Toimintakertomus 2001

Hyväksytty liittokokouksessa 8.-9.6.2002

Hallinto

Kokoukset

Liittoneuvoston kokous pidettiin Helsingissä Annankadulla Miessakit ry:n
tiloissa 22.4.2001 ja 28.10.2001. Liittohallitus kokoontui neljä kertaa (31.3.,
26.5., 22.9., ja 9.12.). Liittohallituksen työvaliokunta kokoontui kerran
(9.3.). Reijo Taipale ja Sirkka Vadén toimivat liiton ilmapiirin tarkkailijoina.

Liittoneuvosto

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Simo Löfgren, Helsinki
Keijo Moberg, Kotka Pauli Hömppi, Kotka
Hannu Raitanen, Turku Kari Hanka, Raisio
Aki Räisänen, Kainuu Kauko Hokkanen, Lohja
Hannu Hellman, Kymi
Reijo Taipale, Lahti Sirkka-Liisa Pelkonen, Lahti
Raimo Toivonen, pj. Keski-Suomi Jorma Huha, Salo
Anja Tuomola, Forssa Veikko Laine, Järvenpää (22.4.2001 asti)
Sirkka Vädén, Tampere Kalevi Ruuskanen, Tampere
Timo I. Vasama, Karkkila Jorma Snellman, Karkkila

Liittohallitus

Jäsenet Varajäsenet
Erkki Hartikainen, puheenjohtaja Teuvo Kantola
Leila Närhinen, varapuheenjohtaja Veikko Laine (22.4.2001 lähtien)
Juha Kukkonen, pääsihteeri Heljä Pekkalin (22.4.2001 lähtien)
Eino Huotari Kimmo Sundström
Simo Järvinen
Marko Koivuniemi
Marko Lakkala
Tauno Lehtonen
Sirkku Sievänen

Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat ry hyväksyttiin 22.9.2001Vapaa-ajattelijain
liiton jäseneksi.

Liiton toimihenkilöt

Liiton toimiston- ja taloudenhoitajana toimi Kimmo Sundström. Osa-aikaisena
toimistosihteerinä toimi Janne Vainio. Hannu Väisänen toimi työharjoittelijana
1.4.-31.5.2001.

Liiton tilintarkastajina toimivat HTM Timo Vilén ja Kerttu Loukola sekä
varatilintarkastajina Erkki Hohenthal ja Arto Tiukkanen.

Kansainvälisiä tehtäviä hoitivat Erkki Hartikainen ja Juha Kukkonen, sekä Eino
Huotari ja Marko Lakkala avustivat tehtävässä.

Tiedotusasioita hoitivat Erkki Hartikainen ja Juha Kukkonen.

ATK-henkilönä ja liiton Internet-sivujen ylläpitäjänä toimi Marko Koivuniemi.
Liiton Internet-sivut siirrettiin Osuuskunta Sangen ylläpidettäviksi.

Nuorisoasioita hoitivat Eino Huotari, Juha Kukkonen.

Opetus- ja koulutusasioita hoitivat Erkki Hartikainen ja Eino Huotari.

Työvaliokunnan jäseninä olivat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
pääsihteeri sekä Simo Järvinen ja Kimmo Sundström.

Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittajana toimi Erkki Hartikainen (numerot
1-3/2001) ja Marketta Ollikaisen, joka toimitti lehdet 4-6/2001.

Toimisto

Neljäs linja 1:n toimiston osakkeet on hankittu vuonna 1997 liitolle.
Toimistosta ei siten aiheutunut vuokrakustannuksia. Liiton kanssa samoja
varastotiloja käytti neljä yhdistystä, Helsingin Vapaa-ajatteijat ry, Suomen
Esperantoliitto ry, Skepsis ry ja Suomen Humanistiliitto ry.

Toimiston tietokoneisiin hankittiin osia ja ohjelmia.

Toiminta kotimaassa

Vapaan ajatuksen -kesäpäivät järjestettiin Kemissä 21.-22.7.2001. Kemin
Vapaa-ajattelijain järjestämässä tilaisuudessa oli noin 70 vierasta, myös
ulkomailta (Yhdysvalloista, Ruotsista). Päivillä keskusteltiin uudistettavasta
uskonnonvapauslainsäädännöstä ja hautaustoimilaista. Sen lisäksi ohjelmassa oli
myös leikkejä ja seurustelua sekä vierailu Kemin yhdistyksen hautausmaalla,
Kemin kaupungin matkailujäänmurtaja Sammolla, Kemijoen kalaportailla, Kemin
jalokivigalleriassa ja tuulivoimapuistossa. Tapahtumasta kirjoitettiin Vapaa
Ajattelija -lehdessä.

Uskonnoton tapakulttuuri ja siviilijuhlat

Liitto jatkoi Vapaa-ajattelijain liiton, Helsingin Vapaa-ajattelijain,
Prometheus -leirin tuen ja Suomen Humanistiliiton kanssa 20.3.1999 solmitun
sopimuksen mukaista yhteistyötä uskonnottoman tapakulttuurin palvelukeskuksen,
Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro -seremoniat) toiminnassa. Palvelukeskuksen
pyrkimyksenä on sopimuksen mukaan edistää suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä
kohti moniarvoisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.Sopimuksen mukaan
yhteisöjen tavoitteena on saada uskontoihin sitoutumattomasta elämäntavasta
tasavertainen, myönteinen ja yleisesti hyväksytty vaihtoehto.

Liiton jäsenyhdistysten puhujat puhuivat kymmenissä muistotilaisuuksissa ja
nimenantotilaisuuksissa. Puhujista 12 on muodostanut Uskonnottomat juhlapuhujat
ry:n. Yhdistys on liiton yhteistyökumppani tapakulttuuriasioissa.

Jäsenyhdistykset ylläpitävät seitsemää (7) hautausmaata.

Liitto järjesti kansainvälisen uskonnottoman tapakulttuurin seminaarin Helsingin
Viikissä talvipuutarha Gardeniassa 28.-30.9.2001. Seminaarin osallistujat olivat
viidestä maasta, Ruotsista, Norjasta, Islannista, Belgiasta ja Suomesta.
Seminaarista kirjoitetun raportin pohjalta on julkaistu artikkeli Vapaa
Ajattelijassa 4/2001.

Syksyn kirkostaeroamis- ja julkisuuskampanja

Liitto ei osallistunut omin toimin kirkostaeroamisen kampanjointiin. Yhdistykset
kampanjoivat omin voimin ja julkaisivat lehti-ilmoituksia ja kirjoittivat
lehtiin mielipidekirjoituksia sekä jakoivat lentolehtisiä.

EU-elintarvikejakelu

Liitto ei osallistunut vuonna 2001 EU-elintarvikejakeluun, sillä
toimintavuodelle ei haettu jaettavaa maa- ja metsätalousministeriöstä.

Muuta

Huhtikuussa kuollut Tampereen Vapaa-ajattelijain jäsen Erik Helin oli jättänyt
jälkeensä testamentin, josta Vapaa-ajattelijain liiton osuus oli 2/3. Hallitus
perusti Erik Juhani Helinin nimikkorahaston.

Hallitus päätti antaa Arkkiateistin arvonimen Mikko Vasaralle, joka pääasiassa
vastasi Jyväskylän kiinteistön remontista.

Liitto jatkoi 1997 käyttöönotettua siviilipuhujien tukijärjestelmää, johon
käytettiin Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahaston varojen tuottoa. Puhuja
voi saada tukea vuoden aikana enintään kymmenen puheen pitämisestä. Tuki oli
enintään 200 markkaa/puhe. Hallitus otti käyttöön 200 markan avustuksen
siviilijuhlissa esiintyviä muusikoita varten.

Liitto jakoi useita aktivistipalkkioita erityistä aktiivisuutta osoittaneille
vapaa-ajattelijoille. Liiton budjetissa on pienten jäsenyhdistysten tukirahasto,
josta hakemuksesta myönnetään avustusta yhdistysten toiminnan tukemiseen. Ensi
sijassa rahastolla tuetaan normaalista poikkeavia toimintaideoita. Määräraha
otettiin ensimmäisen kerran vuoden 1998 budjettiin. Liitto jakoi useita
apurahoja muun muassa yhdistysten hautausmaatoimintaan.

Valtioneuvoston 1.10.1998 nimittämän uskonnonvapauskomitean työskentelyyn
osallistui asiantuntijana pääsihteeri Juha Kukkonen 21.3.2001 asti, jolloin
komitea luovutti mietintönsä kulttuuriministeri Suvi Lindénille.

Toimintavuoden aikana liitto otti käyttöön määrärahan
lakimiespalvelujenostamiseksi.

Tärkeimmät päätökset, aloitteet, esitykset ja toimenpiteet

Vuonna 1998 perustettu uskonnonvapauskomitea päätti työnsä ja luovutti
mietintönsä kulttuuriministeri Suvi Lindénille 21.3.2001. Liitto antoi 15.6.2001
lausunnon sekä mietinnön kokonaisuudesta että erikseen
hautaustoimilakiesityksestä.

Liitto valitti 18.6.2001 kilpailuneuvostoon Kilpailuviraston tekemästä
päätöksestä liiton vuonna 1997 tekemään selvityspyyntöön evankelisluterilaisen
kirkon määräävästä asemasta hautaustoimessa. Liitto oli pyytänyt virastoa myös
selvittämään, käyttääkö kirkko määräävää markkina-asemaansa väärin.
Kilpailuviraston toukokuussa 2001 tekemä päätös oli lähtökohdiltaan,
perusteluiltaan ja johtopäätöksiltään täysin erilainen kuin opetusministeriölle
antamassaan lausunnossa 21.11.1997. Kilpailuvirasto ei ottanut päätöksessään
kantaa liiton esittämiin esimerkkeihin kirkon seurakuntien hautaustoimen
määräävästä asemasta. Liitto antoi 10.9.2001 vastineen Kilpailuviraston
lausuntoon liiton kilpailuneuvostolle tekemästä valituksesta.

Puheenjohtaja ja pääsihteeri jättivät 29.7.2001 lausunnot
ylioppilastutkintolautakunnan asettaman Reaalikokeen kehittämistyöryhmän
muistiosta ja Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistiosta.

Puheenjohtaja Erkki Hartikainen osallistui työministeriön nimittämän
työsyrjintädirektiivin täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän
kuulemistilaisuuteen 31.5.2001.

Muuta toimintaa

Puheenjohtaja ja pääsihteeri vierailivat jäsenyhdistysten tilaisuuksissa ja
osallistuivat lukuisiin keskusteluihin ja seminaareihin.

Lehtiin kirjoitettiin liittoon ja liiton toimintaan liittyviä puheenvuoroja ja
vastineita. Liiton toimisto otti vastaan erilaisia vierailijaryhmiä, samoin
toimistonhoitaja vastasi soittajien tiedusteluihin ja antoi tietoja liitosta.
Kymmeniä aineistokuoria lähetettiin kiinnostuneille. Liittohallituksen jäsenet
antoivat haastatteluja lehdistölle, radioille ja televisiolle sekä kirjoittivat
eri lehtiin.

Kansainvälinen toiminta

Pääsihteeri Juha Kukkonen osallistui 4.-5.5.2001 Norjan Oslossa pidettyyn IHEU:n
seminaariin, jossa käsiteltiin uskonnonvapautta ja uskonnotonta tapakulttuuria.
Samassa yhteydessä pidettyyn IHEU:n yleiskokoukseen osallistui
Vapaa-ajattelijain liiton edustajana Juha Kukkonen. Hallituksen jäsenistä myös
Eino Huotari osallistui seminaariin ja kokoukseen. Hallituksen jäsenet lukivat
säännöllisesti Sanal Edamarukun toimittamaa kansainvälistä rationalistien
verkkolehteä.

Talous

Talous pysyi vakaana kertomusvuonna, vaikka valtionavustukset pienenivät
edelleen ja tulos heikkeni radikaalisti. Valtion toiminta-avustusta saatiin
130.000 markkaa (vuonna 2000 150.000 markkaa). Kulttuurilehtitukea saatiin
30.000 markkaa (30.000 markkaa). Yhteensä valtionapuja saatiin 160.000 markkaa
(180.000 markkaa), vähennystä siis 11,1 %.
Liittomaksut olivat A-jäseniltä 98 markkaa ja B-jäseniltä 49 markkaa. Tuotto
oli 136.235,00 markkaa (133.493,80), kasvua 2,1 %.

Sijoitustoiminnan bruttotuotto oli 285.165,91 markkaa ja nettotuotto
rahastosiirtojen jälkeen 136.297,66 markkaa. Se muodosti 21,9 % (26,8 %) liiton
kaikista tuloista. Liittomaksut muodostivat samoin 21,9 % (21,8 %) ja
valtionavustukset 25,7 % (38,1 %) liiton kaikista tuloista. Sijoitustuotot
kertyivät koroista, osingoista ja vuokrista. Valtionavustusten suhteellinen
osuus aleni selvästi, 12,4 prosenttiyksikköä.

Vapaa Ajattelija -lehden vuositilaushinta oli 120 markkaa. Tilausmaksuja
saatiin 14.606,00 markkaa (16.966,00 markkaa). Lehti ilmestyi kuutena
erillisenä numerona. Lehden tappio oli 64.938,97 markkaa (57.613,64 markkaa) ja
sen tuotot kattoivat kuluista 41,5 % (44,9 %).

Palvelutoiminnan kulut koostuivat toiminta-avustuksista jäsenyhdistyksille,
juhlapuhujien kulukorvauksista, hautausmaa-avustuksista sekä muusikoiden ja
laulajien kulukorvauksista. Prometheus-leirin tuki ry:n tukeminen
raha-avustuksella lopetettiin. Juhlapuhujakorvaukset ja hautausmaa-avustukset
katettiin Koivistojen rahastosta.

Myyntitoiminnan tulos romahti alle puoleen edellisvuodesta ja oli 2.945,10
markkaa (6.525,24 markkaa) ilman tavaravaraston alaskirjausta. Tavaravarasto
(14.936,01 markkaa) kirjattiin tuloksen salliessa alas. Myyntitoiminnan
tulokseksi tuli -14.954,91 markkaa.

Toimiston välittömät palkkamenot luotoisetuineen, 149.221,58 markkaa, olivat
liiton kaikista menoista 25,7 % (25,0 %). Kulut sisältävät osa-aikaisen
toimistosihteerin palkkamenot.

Liitto sai kertomusvuonna testamentin nojalla Erik Juhani Helinin pesästä 2/3:n
osuuden. Hallitus päätti 9.12.2001 myydä pesäosuuden Tampereen
Vapaa-ajattelijat ry:lle 80.000 markalla. Kauppasummaa ei saatu kertomusvuoden
aikana. Summa on kirjattu tulosvaikutteisesti siirtosaamisiin.

Tilikauden tulos on 40.315,15 markkaa (88.111,52 markkaa). Kun edellä mainittu
pesäosuuden (80.000 markkaa) kirjaaminen tulosvaikutteisesti otetaan huomioon,
tulos heikkeni radikaalisti 127.796,37 markkaa.

Taseen loppusumma on 3.086.273,46 markkaa (2.985.951,37 markkaa). Tase ylitti
ensimmäistä kertaa liiton historiassa kolmen miljoonan markan rajan. Oma pääoma
on 2.993.809,51 markkaa.