Toimintasuunnitelma 2012

Yleistä

Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n toiminta vuonna 2012 perustuu liittokokouksen heinäkuussa 2011 hyväksymään kolmivuotissuunnitelmaan liittokokouskaudelle 2011-14 (liitteenä alla) sekä muihin kokouksen päätöksiin. Järjestetään liiton 75-vuotisjuhla marraskuussa, ja otetaan juhlavuosi huomioon koko vuoden toiminnassa.

Liitto kehittää toimintaansa valtakunnallisesti ja avustaa yhdistyksiä toimimaan uskonnottomien oikeusturvaan liittyvissä kysymyksissä korostaen yhdenvertaista ja syrjimätöntä kohtelua (Perustuslaki 6 §) valtiovallan toiminnassa ja kuntien julkisissa palveluissa uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapauteen (Perustuslaki 11 §) liittyvissä asioissa muun muassa päivähoitoon, peruskouluun ja muihin oppilaitoksiin, puolustusvoimiin sekä sosiaali- ja terveysaloin liittyen. Tutkitaan mahdollisuutta kansalaisaloitteeseen kirkon ja valtion eron toteuttamiseksi.

Liitto kehittää toimintamuotojaan ja viestintäänsä. Työryhmien roolia asioiden valmistelussa ja toiminnassa lisätään. Vapaa Ajattelija -lehteä kehitetään yleisölehden suuntaan, liiton nettisivuja sekä graafisia esitteitä ja eri kohderyhmien oikeuksista julkaistavia ohjeita kehitetään.

Tiedotus

Liitto tuo tavoitteitaan ja kannanottojaan julki yleisissä tiedotusvälineissä sekä mediatiedotteilla että omilla kirjoituksilla ja esiintymisillä sekä liiton omilla viestintäkanavilla.

Vapaa Ajattelija -lehden sivukokoa suurennetaan ja lehteä julkaistaan neljä numeroa. Lehden sisältöä ja ulkoasua kehitetään yleisölehden suuntaan samalla myös jäsenten ja aktiivien tarpeita palvellen. Markkinoidaan lehteä ja aloitetaan myös ilmoitusten hankinta. Tarkistetaan ilmoitushinnat ja tehdään mediakortti. Toimitustyötä ohjaa toimituskunta.

Liiton nettisivuja sekä viestintää sosiaalisessa mediassa kehitetään. Liiton viestinnän visuaalista ilmettä ryhdytään kehittämään.

Valmistellaan ja julkaistaan graafisia esitteitä ja oppaita uskonnottomien oikeuksista eri kohderyhmille päivähoitoon, peruskouluun ja muihin oppilaitoksiin, varusmiehille, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä hautaustoimeen liittyen. Materiaalia tulee voida käyttää myös tapahtumissa ja messuilla. Tuotettua aineistoa julkaistaan myös netissä sekä tekstinä että pdf-muodossa.

Puhujatoiminta

Aloitetaan valtakunnallisen puhujarekisterin koonti ja järjestetään puhujakoulutusta jäsenyhdistysten toiveiden mukaan sekä yhteistyössä Pro-Seremonioiden kanssa.

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistoiminta

Hyödynnetään IHEU:n, EHF:n ja pohjoismaisten sisarjärjestöjen kokemuksia uskonnottomien etujen ajamisesta ja tuodaan niitä julkisuuteen omassa tiedotustoiminnassa ja kannanotoissamme.

Luodaan kotimaisten kumppanien kanssa yhteinen keskustelufoorumi. Tutkitaan sekulaarin eettisen neuvoston perustamisen vaihtoehtoja. Tarkoituksena on laajentaa uskonnottomien tahojen ja kansalaispiirien yhteistyötä myös valtiovallan kanssa koskien muun muassa valtiopäivien avajaisia eduskunnassa.

Osallistutaan Prometheus-leirin Tuki ry:n ja Pro-Seremoniat Oy:n toiminnan kehittämiseen. Toimitaan yhteistyössä Vakaumusten tasa-arvo ry:n ylläpitämien eroakirkosta.fi -palvelun ja et-opetus.fi -sivuston toimijoiden kanssa. Kehitetään yhteistyötä muiden rationalistiyhdistysten kanssa.

Myönnetään Väinö Voipio -palkinto.

Seuranta ja tutkimus

Liitto seuraa uskonnottomien yhdenvertaiseen ja syrjimättömään kohtelun toteutumista uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapauden suhteen erityisesti valtiovallan toiminnassa ja kuntien julkisissa palveluissa. Samalla seurataan siihen sekä myös uskontoihin ja ei-uskonnolliseen etiikkaan liittyvää keskustelua ja tuetaan vapaa-ajattelijoiden osallistumista siihen sekä aloitteen tekijänä että reagoijana.

Tuotetaan ehdotuksia opinnäytetöiden ja tutkimushankkeiden aiheista ja tiedotetaan niistä yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan opinnäytetöiden tekijöitä.

Lainsäädäntöön vaikuttaminen

Tuodaan esille uskonnottomien yhdenvertaiseen ja syrjimättömään kohtelun loukkauksia uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapauden suhteen erityisesti valtiovallan toiminnassa ja kuntien julkisissa palveluissa. Tehdään konkreettisia kehittämisehdotuksia sekä annetaan lausuntoja.

Otetaan kantaa muun muassa perusopetuksen uudistamiseen ja tuntijakoon, lukion uudistamiseen, päivähoitolain uudistamiseen, puolustusvoimien kokonaisuudistukseen ja erityiskysymyksiin, hautaustoimilain arviointiin ja uudistamistarpeeseen sekä yhdenvertaisuuslain uudistamiseen. Otetaan yhteyksiä virkamiehiin, ministereihin ja kansanedustajiin.

Lisätään vaikuttamiseen yhteistyötä eri alojen etujärjestöjen kanssa, kuten esimerkiksi Lukiolaisten liitto, Varusmiesliitto, Opettajien ammattijärjestö, Suomen Lastentarhanopettajien liitto nostaen esiin uskonnottomien perusoikeuksien ongelmat.

Aktivoidaan ihmisiä tuoman esiin kokemaansa syrjintää. Neuvotaan oikeusturva-asioissa. Otetaan syrjintätapauksissa yhteyksiä asianomaisiin toimijoihin. Annetaan oikeusapua, autetaan nostamaan tai nostetaan itse kanteluita ja valituksia.

Hallinto ja koulutus

Järjestetään liittohallituksen, liittovaltuuston ja yhdistysten puheenjohtajien koulutus- ja neuvottelupäivät keväällä 2012.

Lisätään työryhmien ja työvaliokunnan roolia liittohallituksen kokousten valmistelussa ja päätösten toimeenpanossa. Ryhmät voivat myös täydentää itse kokoonpanoaan liittohallituksen ja -valtuuston ulkopuolisilla henkilöillä liittohallituksessa nimetyn puheenjohtajan päätöksellä. Nimetään 75-vuotisjuhlatoimikunta.

Järjestetään toimintakohtaisia neuvottelupäiviä ja koulutuksia muun muassa hautausmaatoimintaan, juhlapuhujatoimintaan sekä yhdistyksien tiedotukseen ja nettisivuihin liittyen.

Taloudellinen pohja

Liitto huolehtii omaisuudestaan ja saamistaan testamenttilahjoituksista kolmivuotissuunnitelman mukaisesti. Avustuksien hakemiseen ja myöntämiseen jäsenyhdistysten toimintaan ja hautausmaiden erityiskuluihin aletaan käyttää vuonna 2012 uusittuja hakuohjeita. Varaudutaan taloudellisesti liiton 75-vuotisjuhlan järjestämiseen syksyllä 2012.