VA2012/1s32-34

Hallittu ajatus - Liittohallitus tiedottaa


Poimintoja toimintasuunnitelmasta 2012

Koostanut Lasse Pylkki

Sääntöjen mukaan liittokokous hyväksyy aina seuraavalle liittokokouskaudelle 3-vuotissuunnitelman. Se on laajahko suunnitelma siitä mitä liitto, ensi sijassa hallitus, seuraavalla kaudella tekee. Näin toiminta on tavoitteellista ja määrätietoista: tehdään se, mitä kyseisellä kaudella on suunniteltu tehtäväksi. Vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa tehtävät tarkennetaan. Hallitus ja työvaliokunta puolestaan sopivat, miten kukin asia tehdään, missä aikataulussa ja kuka tai ketkä asian valmistelevat ja toimeenpanevat. Hyvin toimivat yhdistykset menettelevät näin. Työ vaatii kuitenkin tekijänsä. Siksi hallitus on asettanut joukon työryhmiä. Useimpiin alla mainittuihin toimiin onkin sellainen perustettu. Toki vastaan tulee myös asioita, joita suunnitelmissa ei ole. Kaikkea ei voi aina ennakoida. Mutta ennakoimattomatkin asiat tehdään.

  Yleistä
 • Liiton 75-vuotisjuhla järjestetään marraskuussa.
 • Jäsenyhdistyksiä kannustetaan toimimaan aktiivisesti uskonnottomien oikeusturvaan liittyvissä kysymyksissä. Korostetaan yhdenvertaista ja syrjimätöntä kohtelua niin valtion kuin kuntien toiminnassa (päivähoito, koulut ja oppilaitokset, puolustusvoimat, sosiaali- ja terveystoimi).
 • Tutkitaan mahdollisuutta kansalaisaloitteen tekemiseksi kirkon ja valtion erottamiseksi tosistaan.
 • Kehitetään liiton toimintamuotojaan mm. lisäämällä työryhmien roolia asioiden valmistelussa ja toiminnassa yleensä.
 • Parannetaan viestintää: Vapaa Ajattelija- lehti, liiton nettisivut, graafisia yleisesitteitä, esitteitä kohderyhmille.
  Tiedotus
 • Liitto tuo tavoitteitaan ja kannanottojaan julki yleisissä tiedotusvälineissä mediatiedotteilla, omilla kirjoituksilla ja esiintymisillä, sekä liiton omilla viestintäkanavilla.
 • Vapaa Ajattelija -lehden sisältöä ja ulkoasua kehitetään yleisölehden suuntaan huomioiden samalla jäsenten ja aktiivien tarpeet (jäseninformaatio), sivukokoa suurennetaan, julkaistaan 4 numeroa, lehteä markkinoidaan ja aloitetaan ilmoitusten hankinta. Toimitustyötä ohjaa toimituskunta.
 • Liiton verkkosivuja sekä viestintää sosiaalisessa mediassa kehitetään.
 • Liiton visuaalisen yleisilmeen uusiminen aloitetaan.
 • Valmistetaan graafisia esitteitä sekä oppaita uskonnottomien oikeuksista eri kohderyhmille: päivähoito, koulut ja oppilaitokset, varusmiehet, sosiaali- ja terveystoimi, hautaustoimi. Esitteitä jaetaan ko. kohderyhmille, lisäksi tapahtumissa ja messuilla.
 • Valmistetaan materiaalia (julisteita, esitteitä) käytettäväksi ja jaettavaksi tapahtumissa ja messuilla. Materiaali myös yhdistysten käytettävissä.
 • Tuotettua aineistoa julkaistaan myös netissä sekä tekstinä että pdf-muodossa.
  Puhujatoiminta
 • Kootaan valtakunnallinen puhujarekisteri ja järjestetään puhujakoulutusta jäsenyhdistysten toiveiden mukaan yhteistyössä Pro-Seremonioiden kanssa.
  Kotimainen yhteistoiminta
 • Luodaan kumppanien kanssa yhteinen keskustelufoorumi.
 • Tutkitaan mahdollisuutta/Tehdään aloite (valtion asettaman) sekulaarisen eettisen neuvoston aikaan saamiseksi tarkoituksena laajentaa uskonnottomien tahojen ja kansalaispiirien yhteistyötä valtiovallan kanssa.
 • Osallistutaan Prometheus-leirin Tuki ry:n ja Pro-Seremoniat Oy:n toiminnan kehittämiseen.
 • Toimitaan yhteistyössä Vakaumusten tasa-arvo ry:n ylläpitämien eroakirkosta. fi -palvelun ja et-opetus.fi -sivuston toimijoiden kanssa.
 • Kehitetään yhteistyötä muiden rationalistiyhdistysten kanssa.
 • Myönnetään Väinö Voipio -palkinto.
  Kansainvälinen yhteistoiminta
 • Hyödynnetään IHEU:n, EHF:n ja pohjoismaisten sisarjärjestöjen kokemuksia uskonnottomien etujen ajamisesta ja tuodaan niitä julkisuuteen tiedotustoiminnassa (lehdet) ja kannanotoissamme.
  Seuranta ja tutkimus
 • Seurataan uskonnottomien yhdenvertaiseen ja syrjimättömään kohtelun toteutumista erityisesti valtiovallan ja kuntien toiminnassa.
 • Tuotetaan ehdotuksia opinnäytetöiden ja tutkimushankkeiden aiheista, tiedotetaan niistä yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan opinnäytetöiden tekijöitä.
  Lainsäädäntöön vaikuttaminen
 • Tuodaan esiin uskonnottomien yhdenvertaiseen ja syrjimättömään kohtelun loukkauksia ja tehdään konkreettisia ehdotuksia asiantilan korjaamiseksi.
 • Otetaan kantaa mm. perusopetuksen ja lukion uudistamiseen ja tuntijakoon, päivähoitolain uudistamiseen, puolustusvoimien kokonaisuudistukseen ja erityiskysymyksiin sekä hautaustoimilain ja yhdenvertaisuuslain uudistamistarpeeseen. Otetaan yhteyksiä virkamiehiin, ministereihin ja kansanedustajiin.
 • Lisätään yhteistyötä etujärjestöjen kanssa: Lukiolaisten liitto, Varusmiesliitto, OAJ, Suomen Lastentarhanopettajien liitto. Nostetaan niiden kanssa esiin uskonnottomien perusoikeuksien ongelmat.
 • Aktivoidaan kansalaisia tuoman esiin kokemaansa syrjintää, neuvotaan oikeusturva-asioissa, otetaan syrjintätapauksissa yhteyksiä asianomaisiin toimijoihin, annetaan oikeusapua, autetaan nostamaan tai nostetaan itse kanteluita ja valituksia.
  Hallinto ja koulutus
 • Järjestetään liittohallituksen, -valtuuston ja yhdistysten puheenjohtajien koulutus- ja neuvottelupäivät keväällä 2012.
 • Järjestetään toimintakohtaisia neuvottelupäiviä ja koulutusta (esim. hautausmaatoiminta, juhlapuhujat).
  Taloudellinen pohja
 • Jäsenyhdistyksiä ja hautausmaiden ylläpitoa avustetaan. Avustusohjeet uusitaan ja laaditaan avustusten hakulomake.

Liittovaltuusto kokoontui uudistetussa toimistossa

Koostanut Lasse Pylkki

Liittovaltuusto kokoontui 26.11.2011 liiton uudistetussa toimistossa. Kokous sujui ripeästi ja hyvässä yhteishengessä liittovaltuuston puheenjohtaja Robert Brotheruksen komennossa. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntöjen valtuuston syyskokouksen päätettäväksi määräämät asiat:

Liittovaltuuston varsinaisen kokouksen tehtävänä on, sen lisäksi mitä näissä säännöissä on erikseen mainittu,
- syyskokouksessa

1. määrätä liittomaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi sekä päättää liittohallituksen esityksestä ylimääräisen liittomaksun kannosta,

2. hyväksyä liiton tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi.

Liittomaksuksi vuodelle 2012 hyväksyttiin edelleen 10 euroa kutakin jäsenyhdistyksen edellisen vuoden loppuun mennessä maksanutta jäsentä kohti. Toimintasuunnitelmasta on edempänä tiivistelmä. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen ehdotus liiton lehden kehittämisestä.


Toimitussihteeri ja taittaja valittu

Hallitus valitsi 5.11.2011 liiton lehden toimitussihteeriksi Suvi Auvisen Helsingistä. Lehden taittajaksi ja yleisilmeen laatijaksi toimituskunta valitsi tämän vuoden puolella Sauli Lehtisen Porista. Hakijoita oli yhteensä seitsemän. Liitto kiittää hakijoita kiinnostuksesta lehden kehittämistä kohtaan.

Kannanottoja ja tiedotteita

Liittohallitus on antanut seuraavat kannanotot ja lausunnot:

1. 11.10.2011: Lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman luonnoksesta Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016.

2. 12.10.2011: Pääsihteeri Esa Ylikoski esittänyt pyydettynä liiton puheenvuoron Opetusministeriön järjestämässä Ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelun kuulemistilaisuudessa.

3. 14.10.2011: Lausunto lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 luonnoksesta (20.9.2011).

4. 17.10.2011: Tiedote: Uskonnon harjoittaminen ei valtion ja kunnan tehtävä.


Avustuksia jäsenyhdistyksille

Talousarvioon on merkitty määräraha jäsenyhdistysten avustamiseksi. Hallituksen päätöksen mukaan avustuksille on asetettu määräajat sekä hakuehdot ja -ohjeet.

Jäsenyhdistykset voivat hakea kohdeavustusta seuraavin ehdoin:

Kohdeavustukset

1. Kohdeavustukset on tarkoitettu aktiivisesti toimiville yhdistyksille. Avustusta voidaan myöntää tarkoin määrättyyn ja suunniteltuun tai sellaisena jo toteutettuun toimenpiteeseen. Tällaisia ovat esim. julkaisut (lehdet, esitteet, julisteet), koulutus- ja opintotoiminta, yleisötilaisuudet ja niiden esiintymispalkkiot, osallistuminen johonkin yleisötapahtumaan, tempaukset, laite- tms. hankinnat.

2. Yhdistyksen toiminnan tulee olla säännöllistä, järjestäytynyttä, aktiivista ja yhdistyksen sääntöjen mukaista. Tämän tulee ilmetä mm. hakemukseen liitettävästä toimintakertomuksesta

3. Yli 500 euron kohdeavustukset haetaan mahdollisuuksien mukaan ennakkoon ennen ko. toimen toteuttamista. Pienemmät kohdeavustukset voidaan hakea jälkikäteen.

4. Kohdeavustukset haetaan lomakkeella, jota saa liiton sivustolta tai toimistolta. Hakemuksen mukaan on liitettävä selvitys tai suunnitelma hankkeesta sekä edellisen toimintakauden toimintakertomus ja toiminnantarkastajan kertomus. Tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämisestä ja mukana mahdollisesti toimitettavista muista liitteistä, tiedoista tai selvityksistä on lomakkeessa.

5. Kohdeavustukset haetaan puolivuosittain toukokuun ja marraskuun loppuun mennessä ja niistä päätetään kesäkuussa ja joulukuussa.

6. Kohdeavustus maksetaan osoitettuja laskuja vastaan.


Liitto on saanut testamentin

Liitto on hoitanut vainajan hautaamisen sekä järjestänyt muistotilaisuuden ja muistolaatan Malmin hautausmaan muistolehtoon.

Testamentti sisälsi pienehkön asunto-osakkeen ja käteisvaroja. Vainaja oli helsinkiläinen vapaa-ajattelija Elli Koskinen.

Elli Koskisen testamentin mukaisesti hänen hautajaistensa saattotilaisuudessa on Pro- Seremonioiden puhuja. Saattotilaisuus pidettiin Hietanieman krematorion kappelissa. Saattopuheen piti Pro-Seremonioiden puhuja Tapio Leppänen (kuvassa oik.). Vapaaajattelijain Liitto ry:n seppeleen laski pääsihteeri Esa Ylikoski (vas.)