VA2012/1s35-37

Yhdistyneet ajattelijat - yhdistykset toimivat

Lahden kaupunki jakaa virheellistä tietoa katsomusaineiden opetukseen liittyen

Lahden Vapaa-ajattelijat tiedotti 18.1.2012 alueen katsomusaineiden opetusta koskevista epäkohdista: Lahden perusopetuspalveluiden ”Tervetuloa peruskouluun”-oppaassa kerrotaan katsomusaineiden opetuksesta seuraavasti: ”Jokaisella oppilaalla on oltava yksi katsomusaine. Se voi olla uskonto tai elämänkatsomustieto. Katsomusaine valitaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Valinta on pysyvä. Väestörekisteriin kuuluvat oppilaat osallistuvat elämänkatsomustiedon opetukseen, elleivät huoltajat valitse lapselleen jotakin muuta Lahdessa opetettavaa uskontoa.” Tieto on virheellistä ja samat virheet toistuvat myös Lahden ”Uskontoa tai elämänkatsomustietoa internet sivuilla.

Käytännössä uskontokuntiin kuulumattomia ei voida määrätä uskonnon opetukseen, jos kunta ei järjestä erillistä elämänkatsomustiedon opetusta. Tällöin oppilaat jäävät käytännössä ilman opetusta. Lahdessa onneksi kuitenkin järjestetään elämänkatsomustiedon opetusta, joten Lahdessa tämä ei ole ongelma.

Katsomusainetta voi myös vaihtaa kesken lukukaudenkin. Jos uskontokuntaan kuulumaton haluaa vaihtaa elämänkatsomustiedon opetukseen, riittää tästä huoltajan ilmoitus luokanvalvojalle /rehtorille. Kirkkoon kuuluvilla ei valitettavasti ole oikeutta elämänkatsomustiedon opetukseen, mutta elämänkatsomustiedon opetukseen voidaan siirtyä heti kirkosta eroamisen jälkeen. Alle 18-vuotias tarvitsee kirkosta eroamiseen huoltajan/huoltajien suostumuksen.

Kaikki suomalaiset kuuluvat väestörekisteriin, joten myös maininta väestörekisteristä on virheellinen. Katsomusainetta ei siis ole tarpeen erikseen valita, vaan opetuksen järjestäjän tulee ohjata uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat suoraan elämänkatsomustiedon opetukseen ja ev.lut. uskontokuntaan kuuluvat uskonnon opetukseen.

Myös muihin uskontokuntiin kuuluville voidaan tarjota elämänkatsomustietoa vaihtoehtoiseksi katsomusaineeksi, vaikka heidän uskontokuntansa mukaista opetusta olisikin tarjolla. Lahdessa tosin ei valitettavasti näin toimita.

Lahden yhdistykselle uusi hallitus

Lahden Vapaa-ajattelijoiden hallituksen 29. marraskuuta 2011 pidetyssä syyskokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin edellisen vuoden tapaan Heikki Karjalainen ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Jari Peltonen (varapuheenjohtaja), Ritva Karjalainen (jäsenasiainhoitaja), Tapio Pilli (sihteeri), Hanna Pilli, Esko Kärkkäinen, Irja Laitinen, Reijo Taipale ja Hannu Salminen. Varajäseniksi valittiin Sirpa Taipale, Paavo Repo ja Rauha Maikkunen.

Rästiläiskyselyllä kehittämiskommentteja

Helsingin Vapaa-ajattelijat lähetti tammikuussa kyselyn niille jäsenille, jotka eivät olleet maksaneet parina edellisenä vuotena jäsenmaksuaan. Kirjeessä pyydettiin myös kommenttia yhdistyksen toiminnasta. Kirjeessä oli tunnelmaa virittämässä tai lieventämässä myös oheinen kuva.

Vastauksia kyselyyn ei tullut kovin runsaasti. Jonkun verran kuitenkin. Vastanneista lähes puolet oli halukkaita jatkamaan jäsenenä. Jäsenmaksu oli vain jäänyt hoitamatta. Niistä, jotka eivät ainakaan nyt ole halukkaita jatkamaan jäseninä, osa viittasi taloudellisiin syihin. Kysely tuotti jäsenyydestä nyt luopuvilta myös kritiikkiä ja muutamia evästyksiä.

Toiveena oli muun muassa, että vaparit eivät ”haukkuisi lyttyyn niitä, jotka syystä tai toisesta katsovat tarvitsevansa kirkkoa tai jumalia elämäänsä”. Vinkiksi heitettiin myös, että ”iloista uskonnottomuutta voisi julistaa vapaamielisesti”. Yhdistyksen hallituksessa näitä terveisiä pidettiin itse asiassa aivan hyvinä.


Ilkka Vuorikuru Helsingin vaparien puheenjohtajaksi

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n syyskokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Ilkka Vuorikuru. Hän on myös liiton uuden liittovaltuuston jäsen.

Hallituksen valittiin Robert Brotherus, Lauri Honka, Pertti Jarla, Jaakko Moisio, Markku Pääkkönen, Kaisa Robbins, Henrik Sawela ja Esa Ylikoski. Varajäseniksi valittiin Juha Kukkonen ja Kimmo Laine. Hallituksen järjestäytyessä varapuheenjohtajaksi valittiin Ylikoski ja sihteeriksi Moisio. Taloudenhoitajana toimii Marja Vinni.

Yhdistys painottaa toimintaansa uskonnottomien oikeuksiin päivähoidossa, koulussa ja laajemminkin kuntasektorilla. Laajalevikkistä USKOMATONlehteä julkaistaan yksi numero ensi syksynä. Iltatilaisuuksien lisäksi järjestetään myös aamiaistapaamisia.


Katsomusten tasa-arvoon huomio koulutoimessa

Tammikuun kokouksessaan Helsingin Vapaa-ajattelijat kiinnitti huomiota siihen, että Helsingin, Espoon ja Vantaan kouluissa jaettava ”Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2012-2013” oppaassa ei ensimmäisen luokan oppilaisen vanhemmille kerrota heidän oikeuksistaan valita lapsilleen vaihtoehto uskonnon harjoittamiselle kouluissa.

Oppaassa mainitaan, että koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia ja niistä tiedotetaan vanhemmille. Huoltajille ei kuitenkaan kerrota Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti, että riippumatta perheen tai lapsen katsomuksesta, lapsen osallistuminen on aina valinnaista.

Oppaassa ei myöskään kerrota, että koulu on velvollinen järjestämään uskonnonharjoittamiselle korvaavaa toimintaa.

Oppaan tekstien monipuolisuuden lisäksi olisi tarpeen, että koulujen infotilaisuuksissa ja tiedotteissa kerrottaisiin tasapuolisesti katsomusvapauteen liittyvistä asioista. Helsingin Vapaa-ajattelijat on lähettänyt kehitysehdotuksensa Helsingin kaupungin opetustoimeen ja Vantaan ja Espoon sivistystoimeen.


Helsingin yliopistolle vartunnustukseton avajaistilaisuus

Helsingin vapaa-ajattelijat esittävät avajaisjumalanpalvelukselle vaihtoehtoa vuodesta 2012 eteenpäin.

Helsingin vapaa-ajattelijat esittävät, että Helsingin yliopiston avajaisten ohjelmaan vuonna 2012 lisätään, mikäli ohjelmassa on edelleen perinteinen avajaisjumalanpalvelus tuomiokirkossa, jumalanpalveluksen kanssa samaan aikaan järjestettävä vaihtoehtoinen tunnustukseton tilaisuus. Tähän voisi ottaa mallia Valtiotieteellisen tiedekunnan vuoden 2011 promootiojuhlallisuuksiin kuuluneesta promootiojumalanpalvelukselle vaihtoehtoisesta tunnustuksettomasta tilaisuudesta.

Vapaa-ajattelijain peruslähtökohtana on edelleen, että tiedeyliopiston toimintaan ei tulisi ylipäätään kuulua varsinaista uskonnon harjoittamista, kuten jumalanpalveluksia. Samalla lähtökohtanamme on perustuslain edellyttämä yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu (Perustuslaki 6 §) uskonnon ja omantunnon vapauden (Perustuslaki 11 §) alueella. Omantunnon vapauteen sisältyy myös uskonnottomien vakaumusten vapaus positiivisena oikeutena. Yhdenvertaisuusperiaate ohjaa erityisesti valtion ja julkisten palvelujen toimintaa.

Mikäli julkisena sivistyslaitoksena toimivan yliopiston toimintaan halutaan edelleen vuonna 2012 perinteen vuoksi sisällyttää avajaisjumalanpalvelus, esitämme perinteen uudistamista edes siinä määrin, että yliopisto alkaa ottaa aiempaa paremmin huomioon 2000-luvun perustuslain perusoikeudet yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä myös uskonnon ja omantunnon vapauteen liittyen. Tunnustukseton tilaisuus ottaisi huomioon erilaiset uskonnottomat ja ei-uskonnolliset katsomusryhmät, mutta samalla se palvelisi erilaisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia ihmisiä, myös niitä luterilaisia, jotka yliopiston avajaisten yhteydessä eivät halua osallistua jumalanpalvelukseen.


Helsingin vapaa-ajattelijat ry
Ilkka Vuorikuru
puheenjohtaja
Jaakko Moisio
sihteeri


Viikarin kalastajatila myytävänä

Kotkan Vapaa-ajattelijain syyskokous päätti panna Viikarin kalastajatilan myytäväksi. Yhdistys haluaa luopua lähes viiden hehtaarin saaritilasta, koska käyttö on hiipunut ja ylläpitoon ei ole resursseja. Yhdistys sai tilan aikanaan lahjoituksena Aarne Yrjöseltä. Siihen kuuluu kaksi suurehkoa asuinrakennusta.