VA2012/2s17

Ihmisoikeusvaltuuskunta uskomattoman asialla

Esa Ylikoski

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston yhteyteen on perustettu Ihmisoikeuskeskus. Uskonnottomien oikeuksia ihmisoikeusvaltuuskunnassa tarkasteleva Esa Ylikoski kertoo uuden toimielimen synnystä, tavoitteista ja käytännöistä.

Keväällä 2012 toimintansa aloittanut Ihmisoikeuskeskus on uusi toimielin, joka pyrkii edistämään ihmis- ja perusoikeuksia. Se toimii eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston yhteydessä. Ihmisoikeuskeskuksen johtajaksi on nimetty Sirpa Rautio.

Ihmisoikeuskeskuksella on ihmisoikeusvaltuuskunta, joka toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä. Oikeusasiamies on asettanut siihen 40 jäsentä nelivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii Ihmisoikeuskeskuksen johtaja, ja varapuheenjohtajaksi valittiin professori Pentti Arajärvi. Vapaa- ajattelijain Liitto ry:tä edustaa valtuuskunnassa liiton pääsihteeri Esa Ylikoski.

Eduskunnan oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen ja Ihmisoikeusvaltuuskunnan on tarkoitus yhdessä muodostaa nk. Pariisin periaatteiden mukainen kansallinen ihmisoikeusinstituutio. Valtuuskunta käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita, hyväksyy vuosittain Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

Aloitusvuoden toimintasuunnitelma hyväksytään kesäkuussa 2012. Alkuvaiheessa painopiste on kansallisen perus- ja ihmisoikeuksia koskevan yhteistyön ja tiedonkulun kehittämisessä, tiedottamistoiminnassa sekä perus- ja ihmisoikeuskoulutuksessa ja -kasvatuksessa. Meneillään olevia kanteluasioita eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille valtuuskunta ei käsittele.

Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä voisi olla perustaa Suomeen perus- ja ihmisoikeuksien tietopankki sekä myös nettiportaali, johon koottaisiin keskeiset ihmisoikeuksiin liittyvät viranomaislausunnot, selonteot, raportit, valvontaelinten loppupäätelmät ja suositukset, tuomioistuinten ja ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisut, eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytäntöjä ja kansalaisjärjestöjen lausuntoja.

Ihmisoikeusvaltuuskunta päättänee aluksi myös erinäisten selvitysten tekemisestä tai teettämisestä. Ajatuksena on jo vuoden 2012 aikana tehdä ainakin kartoitus ihmisoikeuskoulutuksen ja kasvatuksen toteutumisesta Suomessa kaikilla tasoilla. Temaattisista painopisteistä kahdelle vuodelle päätettäneen jo kesäkuussa.

Liiton edustajan Ylikosken toimesta valtuuskunnassa nousevat esille myös yhdenvertaisuuden käytännön toteutumisen ongelmat uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapauden alueella erityisesti koskien lasten ja nuorten kohtelua julkisen vallan ja julkisten palvelujen piirissä päivähoidossa, koulussa ja armeijassa.

Mitkä Pariisin periaatteet?

  • Pariisin periaatteet ovat keskeinen ihmisoikeusinstituutioiden arviointikriteeri.
  • Periaatteet hyväksyttiin yksimielisesti YK:n ihmisoikeustoimikunnan päätöslauselmassa vuonna 1993 ja saman vuoden ihmisoikeuskonferenssin päätösasiakirjoissa.
  • Pariisin periaatteiden mukaan kansalliset ihmisoikeusinstituutiot tulee perustaa perustuslain tai lain tasoisella säädöksellä, jossa määritellään instituution tehtävät, kokoonpano sekä toimivaltuudet.
  • Instituutiolla tulee olla itsenäinen ja riippumaton asema paitsi muodollisesti, myös taloudellisesti ja hallinnollisesti.
  • Ihmisoikeusinstituutiolle tulee myös antaa niin laaja tehtävänkuva kuin on mahdollista ihmisoikeuksien edistämiseksi ja turvaamiseksi.
  • Pariisin periaatteet edellyttävät, että instituutiolla on moniarvoinen kokoonpano, joka kattaa ne yhteiskunnalliset tahot, jotka osallistuvat ihmisoikeustyöhön kansallisella tasolla.
  • Suomessa ei tähän asti ole ollut Pariisin periaatteet täyttävää kansallista ihmisoikeusinstituutiota.