Lausunto: Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotuksen johdosta

Sisäasianministeriö, Maahanmuutto-osasto

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotuksen johdosta

Vapaa-ajattelijain Liitto ry uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestönä pyrkii toiminnallaan edistämään kaikkien ihmisten uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatonta yhdenvertaisuutta (Perustuslain 6 §) käytännössä. Samoin edistämme uskonnon ja omantunnon vapautta (Perustuslain 11 §), joka koskee paitsi uskonnollisia ihmisiä myös ”ateisteja, agnostikkoja, skeptikkoja ja uskontojen suhteen välinpitämättömiä” (Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Kokkinakis-tapaus).

Mielestämme maahanmuuttopolitiikassa sekä maahanmuuttajien vastaanotto- ja kotouttamistyössä on ihmisten yksilöllisyys tärkeä periaatteellinen lähtökohta, jota tulee korostaa niin toiminnan ohjauksessa kuin käytännön työssä. Samalla julkisten palvelujen toiminnan tulee olla uskonnollisesti tunnustuksetonta ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

Kaikki maahanmuuttajat ovat yksilöitä perhesiteistä ja kulttuuritaustasta huolimatta, minkä vuoksi heitä ei tule oletusarvoisesti kohdella lähtömaan vallitsevan kulttuuritaustan ja valtauskonnon stereotypioiden pohjalta vaan avoimen yksilöllisesti. Esimerkiksi vahvan islamilaisen hegemonian maista lähteneillä saattaa lähdön yhtenä motiivina juuri olla kyseisen hegemonian painostuksen Välttäminen. Lähtömaassa voi myös olla eri ryhmittymien ja koulukuntien välisiä ristiriitoja, mutta Suomeen saapunut maahanmuuttaja ei välttämättä kuulu mihinkään ryhmittymään tai oppisuuntaan tai jos on kuulunutkin, hän voi haluta irtaantua jostain ryhmästä johon hän on kuulunut.

Maahanmuuttajien vastaanotto- ja kotouttamistoiminnassa on tärkeää huolehtia myös ihmisoikeuskoulutuksesta ja -kasvatuksesta niin, että maahanmuuttajille kerrotaan ja heille on tarjolla omakielistä kirjallista aineistoa ihmisoikeuksista myös uskontoihin ja vakaumuksiin liittyen, siis yhdenvertaisesta kohtelusta sekä ajatuksen ja omantunnon vapaudesta. Siinä tulee kertoa myös vapaudesta olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen sekä vapaudesta erota uskonnollisesta yhdyskunnasta.

Samoin ihmisoikeuskoulutuksessa tulee ilmaista, että perusoikeudet ja ihmisoikeudet koskevat jokaista yksilöä niin, että perheen kaikki jäsenet ja myös lapset täysi-ikäisyyden saavutettuaan voivat itse vapaasti päättää, haluavatko kuulua tai olla kuulumatta johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan. He voivat Suomen lain mukaan myös solmia ystävyys- ja parisuhteita muuhun kuin omaan katsomukselliseen ryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa sekä osallistua kansalaistoimintaan.

Vaikka evankelis-luterilaisella kirkolla on merkittävä rooli Suomen historiassa ja nyky-yhteiskunnassa, olisi väärin opettaa maahanmuuttajille hegemoniseen tyyliin, että ”Suomi on luterilainen maa”, niin kuin täällä ei olisikaan uskonnottomia ja toisuskoisia ja että kaikkien perusoikeuksiin ei oikeastaan kuuluisi uskonnon ja omantunnon vapaus tai ihmisten yhdenvertainen kohtelu uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta.

Maahanmuuttajien ei pidä esimerkiksi antaa ymmärtää, että kotoutumiseen jotenkin kuuluisi heidän päivähoidossa tai koulussa olevien lasten osallistuminen mahdollisesti tarjottavaan luterilaiseen uskonnon harjoittamiseen. Myös päivähoidon ja koulun yhteisten juhlien ei tule olla minkään yhden katsomuksellisen suuntauksen ehdoilla toteutettuja, vaan sellaisia, että voivat niihin osallistua.

Oppilaan oikeus osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen tulee turvata aina kun mikään koulussa jäljestettävä ”oman uskonnon” opetus ei vastaa perheen tosiasiallista katsomusta. Esiopetuksessa tulee turvata elämänkatsomustietokasvatuksen toteutuminen.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Petri Karisma Esa Ylikoski
puheenjohtaja pääsihteeri