Uskonnollista tunnustuksettomuutta esitetään Kuntalakiin: Tiedote 20.5.2013

”Kunnan toiminta on uskonnollisesti tunnustuksetonta.” Näin esitetään Kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelijoille lähetetyssä Vapaa-ajattelijain liiton evästyskannanotossa. Itse asia on lyhykäisyydessään siinä, mutta esitystä perustellaan laajasti vetoamalla perusoikeuksiin kuuluvien yhdenvertaisuuden sekä uskonnon ja omantunnon vapauden uusiin oikeudellisiin tulkintoihin.

Perustuslain mukaan velvoite ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta kohdistuu erityisen selvästi julkiseen valtaan ja julkisiin palveluihin. Sen vuoksi kunnan toimintaan ei tulisi enää kuulua minkään uskonnon harjoittamisen liittämistä esimerkiksi koulutyön osaksi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sekä Suomen apulaisoikeuskanslerin päätösten valossa jumalanpalvelusten ja uskonnollisten päivänavausten järjestäminen kunnan koulutoimessa on oppilaita erottelevaa ja yksityisyyden suojaa rajoittavaa, koska niistä välttyminen pakottaa oppilaita ja heidän huoltajiaan käyttäytymään sellaisella tavalla, että siitä voidaan tehdä päätelmiä hänen tai hänen perheensä uskonnollisesta tai uskonnottomasta vakaumuksestaan. Ei ole oikein että perhe ja oppilas joutuvat tuomaan esiin koko kouluyhteisölleen mahdollinen uskonnollisen tai uskonnottoman vakaumuksensa tai identiteettinsä. Asiaa on tarkastellut apulaisoikeuskansleri tammikuussa 2012 tekemässään päätöksessä (17.01.2012 Dnro OKV/1361/1/2009).

Lisäksi perusteluissa viitataan uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten kentässä tapahtuneisiin muutoksiin. Sen lisäksi että uskonnolliin yhdyskuntiin kuulumattomien määrä on noussut, myös kirkon jäsenten keskuudessa usko kirkon oppeihin on vähentynyt radikaalisti varsinkin nuorten keskuudessa. Esimerkiksi ”kristinuskon opettamaan Jumalaan” vastaa uskovansa enää 27 prosenttia kaikista suomalaisista ja 15-29 -vuotiaista 11 prosenttia Kirkon tutkimuskeskuksen kyselyn mukaan (Haastettu kirkko, s. 43-44; Gallup Ecclesiastica 2011. N=4930). Julkiselle vallalle asettuu neutraalisuusvaatimus uskontojen ja vakaumusten suhteen.

Alla on lausuntomme kokonaisuudessaan.
http://vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot/kuntalaki