VA2013/3s11-12

Jumalattomien kattojärjestöt esittelyssä

- EHF ja IHEU toimivat kansainvälisillä foorumeilla

Vapaa-ajattelijain liitto ei ole Euroopassa yksin asiansa kanssa. Ateistit, vapaa-ajattelijat, humanistit ja muut jumalattomat tekevät laajaa Euroopan laajuista yhteistyötä. Vapaa Ajattelija esittelee uskonnottomien kattojärjestöt EHF:n ja IHEU:n.

Esa Ylikoski

Vapaa-ajattelijain liitto on Kansainvälisen humanistisen ja eettisen unionin (IHEU, International Humanist and Ethical Union) liitännäisjäsen ja Euroopan humanistisen federaation (EHF, European Humanist Federation) jäsen. Näiden järjestöjen kautta Suomen vapaa-ajattelijat ovat osaltaan edistämässä uskonnottomien ihmisoikeuksia maailmalla eri maissa sekä kansainvälisissä organisaatioissa.

Samalla vapaa-ajattelijat ovat hyödynsaajana, kun näiden kansainvälisten liittojen kautta saamme tietoja ja ideoita toimintamme kehittämiseen. Liittojen edustajien vaikutus kansainvälisten organisaatioiden päätöksiin antaa tukea uskonnottomien oikeuksien parantamiseen myös Suomessa.
Vuonna 1952 perustettu IHEU on sateenvarjo-organisaatio humanistien, ateistien, rationalistien, sekularistien, skeptikoiden, vapaa-ajattelijain sekä eettiskulttuurisille ja ylipäätään ei-kirkollisille (laïque) ja vastaaville järjestöille maailmassa.

IHEU on tunnustettu kansainvälinen kansalaisjärjestö, ja sen edustajat toimivat YK:ssa (Geneve, New York ja Wien), UNICEF:ssa (New York) ja UNESCO:ssa (Pariisi) määritellyissä neuvoa-antavissa asemissa. Afrikan ihmisoikeuskomissiossa edustajilla on tarkkailijan asema.

IHEU:lla on edustus myös Euroopan neuvostoon (Council of Europe), mutta se on sopinut EHF:n kanssa, että EHF nimeää edustajat sen toimintoihin. EHF ottaa osaa tapahtumiin myös omalla nimellään. Edustajien toiminnan ansiosta päätöslauselmissa on saatu turvattua uskonnottomien oikeuksia ilmaisulla, joka tarkoittaa sekä uskontoja että uskonnottomia katsomuksia (”religion and belief”). Näin kävi mm. huhtikuussa 2013 pidetyssä Euroopan neuvoston parlamentaarikkokokouksessa. Euroopan neuvostossa on 47 jäsenmaata eli se on laajempi kuin Euroopan unioni.

Vuonna 1991 perustettu EHF on aktiivisesti mukana myös Euroopan Unionin eli EU:n toiminnoissa. EHF vastusti erityisen vuoropuhelun luomista EU-instituutioiden sekä uskonnollisten/ei-tunnustuksellisten organisaatioiden välille, mutta kun sellainen luotiin (Perussopimus, Artikla 17), EHF ottaa osaa tähän ”avoimeen ja säännölliseen dialogiin” sen sijaan, että jättäisi kentän vain kirkoille.

EU:n neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2013 ulkoministerikokouksessa asiakirjan EU:n päälinjoista uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistämisestä ja suojelusta. EHF arvioi asiakirjaa myönteisesti, koska se turvaa yhtäläisesti myös ei-uskonnollisia ja ateistisia katsomuksia omaavien ihmisten oikeudet. Siinä turvataan myös oikeus arvostella sekä uskontoja että uskonnottomia katsomuksia. EU myös suosittelee jumalanpilkkalakien dekriminalisointia.

IHEU ja EHF toimivat luonnollisesti myös itsenäisesti jäsenjärjestöjensä toiminnan tukemiseksi - edellä kuvatun kansainvälisissä instituutioissa toimimisen lisäksi. Esimerkiksi EHF:n toimintasuunnitelmassa vuosille 2013-2015 on seuraavia painopistealueita: demokratia, sekularismi, lainsäädäntötyö, ihmisoikeudet sekä EHF:n näkyvyys, uskottavuus ja viestintä sekä ylipäätään vahvan EHF:n rakentaminen.

Demokratian alueella mm. puolustetaan ilmaisunvapautta ja vastustetaan erilaisten vähemmistöjen syrjintää.

Sekularismin edistämiseen kuuluu tunnustuksellisen uskonnonopetuksen lakkauttaminen julkisin varoin toimivissa kouluissa sekä uskonnottomien seremonioiden lisääminen yhteiskunnassa.

Lainsäädännössä halutaan mm. kieltää katolisen kirkon ns. kanonisen lainsäädännön soveltaminen esim. kirkon piirissä ilmenneiden seksuaalirikosten käsittelyssä sekä torjua ns. Sharia-lain soveltaminen.

Ihmisoikeuksien puolustaminen tarkoittaa myös toimimista kaikilla kansainvälisillä foorumeilla sekä puuttumista kaikkiin ilmeneviin epäkohtiin.

EHF kehittää nettisivujaan, esitteitään, uutiskirjeitään, videoita ja toimintaa Facebookissa. Tarkoitus on järjestää laaja tapahtuma ja muutenkin lobata EU:n parlamentissa monin eri tavoin. EHF:n toiminnassa halutaan lisätä federaation ja jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä. Isojen kokousten lisäksi aletaan järjestää myös alueellisia tapaamisia.

IHEU järjestää kongresseja kolmen vuoden välein. Vuonna 2011 Oslossa liiton edustajana oli Eino Huotari (ks. VA-lehti 5-6/2011). Seuraava kokous on elokuussa 2014 Oxfordissa. EHF:n kokouksia on useammin, edellinen toukokuussa 2013 Romaniassa, mutta liiton edustajaa ei ollut.

Vapaa-ajattelijain liitolla on mahdollisuuksia kehittää IHEU:n ja EHF:n toimintojen hyödyntämistä omassa toiminnassa sekä lisätä vuorovaikutusta näiden järjestöjen ja niiden jäsenjärjestöjen kanssa.