Uskonnottomuus huomioon opettajakoulutuksessa

Vapaa-ajattelijain liitto on antanut kommenttikannanottonsa
opettajakoulutuksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen
selvityshenkilöille. Liitto pitää tärkeänä Opetusministeriön
asettamispäätöksen kehittämistavoitteita ja painottaa kommenteissaan
uskonnottomien yhdenvertaisuuden sekä uskonnon ja omantunnon vapauden
huomioon ottamista ihmisoikeuskasvatuksessa.

Uskonnottomien katsomuksellisia oikeuksia on liiton mielestä
vuosikymmenten varrella väheksytty opettajakoulutuksessa ja
koulutusinstituutioissa, eikä uusia ihmis- ja perusoikeuksia ole tältä
osin vielä täysimääräisesti alettu soveltaa varhaiskasvatuksessa,
perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Kriittistä huomiota saa muun
muassa oppilaitosten toimintaansa liittämä luterilainen
uskonnonharjoitus. Kannanotossa tuodaan esiin apulaisoikeuskanslerin ja
apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut, jotka perustuvat myös Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen viimeaikaisiin ratkaisuihin.

Liitto nostaa esiin myös tarpeen tuoda opetuksessa ja koulutuksessa
esiin uskonnottomien ihmisten tapakulttuuria vuodenkiertoon ja
elämänkulkuun liittyvissä vaiheissa Suomessa. Myös uskonnottomien
järjestöjen ja projektien toimintaa ja palveluja toivotaan tuotavan
esiin sekä opettajankoulutuksessa että oppilaitoksissa. Liitto pitää
tärkeänä vuorovaikutusta koulun sekä ympäröivän yhteiskunnan ja siihen
kuuluvien kolmannen sektorin järjestöjen kanssa.

Kommenttikannanotto kokonaisuudessaan