Vapaa-ajattelijat: Selvityspyyntö lukion tuntijakoa koskevasta asetusluonnoksesta

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on lähettänyt Oikeuskaslerinvirastolle alla seuraavan kysymyksen:

Lukion tuntijakoa koskevan asetusluonnoksen kommentointi

Vuonna 1998 säädetyn lukiolain mukaan lukion oppimäärään kuuluu mm. "- - matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja, humanistis-yhteiskunnallisia opintoja, uskontoa tai elämänkatsomustietoa - -". Lakia edeltävä hallituksen esitys 86/1997 toteaa "Tarkoituksena on, että opiskelijalle pakolliset aineet säilyvät nykyisellään." Tarkempi tuntijako säädetään asetuksella.

Opetusministeriön työryhmä on laatinut esityksen asetuksesta tuntijaoksi. Esityksen mukaan uskontoa tai elämänkatsomustietoa tulisi opiskella ainakin yksi kurssi, mutta vaihtoehdoissa A ja B esimerkiksi fysiikan, kemian ja biologian tai filosofian, historian ja yhteiskuntaopin voisi jättää täysin opiskelematta.

Työryhmä esittää katsomusaineet osana humanistis-yhteiskunnallisia opintoja, mitä ne selvästi ovatkin. Syy katsomusaineiden erilliseen mainintaan lukiolaissa kuvatussa oppimäärässä lienee se, että niistä säädetään erikseen saman lain pykälässä 9.

Voidaan kysyä noudattaako esitetty asetus lain henkeä ja kirjainta, vai ohittaako valtioneuvosto tosiasiallisesti eduskunnan päätösvallan jättämällä useita matemaattis-luonnontieteellisiä tai humanistis-yhteiskunnallisia aineita pois pakollisesta oppimäärästä.

Toisaalta jos katsotaan asetuksen olevan lainmukainen, voidaan kysyä onko pakollinen katsomusaineenkaan kurssi sitten välttämätön. On melko ahdasta laintulkintaa nostaa uskonto ja elämänkatsomustieto muista humanistis-yhteiskunnallisista aineista erilleen pakolliseksi aineeksi lain muodollisen kirjaimen mukaan.

Pyydämme oikeuskansleria esittämään opetusministeriölle käsityksensä tässä mainitusta, lukiolain mahdollisesti rajaamista ehdoista asetuksen jatkovalmistelua varten. Toivomme saavamme tiedon, mikäli oikeuskansleri tällaisen käsityksen kertoo. Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaamme nopeimmin sähköpostitse osoitteessa val@vapaa-ajattelijat.fi.

Petri Karisma
puheenjohtaja

Esa Ylikoski
pääsihteeri