Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite 1788 allekirjoitusta ensimmäisenä päivänä: Tiedote 21.1.2014

Yhdenvertainen Suomi - kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta on kerännyt ensimmäisen vuorokauden aikana 1788 allekirjoittajaa.

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707 . Kotisivu on http://yhdenvertainensuomi.fi/ .

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen nimien keruu alkaa: Tiedote 20.1.2014

Yhdenvertainen Suomi - kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta on avattu kannatusilmoitusten keruuta varten. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707 . Kansalaisaloitteen kotisivu on http://yhdenvertainensuomi.fi/ .

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen nimien keruu käynnistyy 20.1.2014

Kaikkia uskontoja ja uskonnottomia vakaumuksia tulisi kohdella yhdenvertaisesti Suomessa. Valtion tulee olla puolueeton suhteessa uskontoihin. Uskonto on saatava pitää yksityisasiana. Tämä on Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta perussanoma. Kansalaisaloitteen kotisivu on http://yhdenvertainensuomi.fi/

Vapaa-ajattelijat oikeusasiamiehen päätöksestä: Tärkeä askel pois pakkouskonnosta – ratkaisu silti puolinainen

Uskonnonharjoituksen pakollisuuden poistaminen Puolustusvoimissa on tärkeä askel parempaan, vaikka jääkin puolitiehen. Näin kommentoi uskonnottomien Vapaa-ajattelijain liitto eduskunnan oikeusasiamiehen päätöstä.

Kun kirkon jäsenten velvollisuus osallistua uskonnonharjoitukseen, kuten hartauksiin ja jumalanpalvelukseen, sekä ”kirkollisen työn” oppitunneille poistuu, uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus kehittyvät myönteisesti nykyisestä painostavasta käytännöstä. Vaihtoehtona olevan elämänkatsomustiedon tulee päätöksen mukaan olla aidosti tarjolla kaikille.

Vapaa-ajattelijat: Selvityspyyntö lukion tuntijakoa koskevasta asetusluonnoksesta

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on lähettänyt Oikeuskaslerinvirastolle alla seuraavan kysymyksen:

Lukion tuntijakoa koskevan asetusluonnoksen kommentointi

Vuonna 1998 säädetyn lukiolain mukaan lukion oppimäärään kuuluu mm. "- - matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja, humanistis-yhteiskunnallisia opintoja, uskontoa tai elämänkatsomustietoa - -". Lakia edeltävä hallituksen esitys 86/1997 toteaa "Tarkoituksena on, että opiskelijalle pakolliset aineet säilyvät nykyisellään." Tarkempi tuntijako säädetään asetuksella.

Uskonnottomuus huomioon opettajakoulutuksessa

Vapaa-ajattelijain liitto on antanut kommenttikannanottonsa
opettajakoulutuksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen
selvityshenkilöille. Liitto pitää tärkeänä Opetusministeriön
asettamispäätöksen kehittämistavoitteita ja painottaa kommenteissaan
uskonnottomien yhdenvertaisuuden sekä uskonnon ja omantunnon vapauden
huomioon ottamista ihmisoikeuskasvatuksessa.

Uskonnottomien katsomuksellisia oikeuksia on liiton mielestä
vuosikymmenten varrella väheksytty opettajakoulutuksessa ja
koulutusinstituutioissa, eikä uusia ihmis- ja perusoikeuksia ole tältä

Vapaa-ajattelijat: Antakaa kirkolle rahankeräyslupa - Lausunto sisäasiainministeriölle

Vapaa-ajattelijat kannattavat nykyisille valtiokirkoille oikeutta järjestää rahankeräyksiä, mikäli samalla suuntaudutaan näiden kirkkojen julkisoikeudellisten etuoikeuksien poistamiseen. Lähtökohtana tulee olla yhdenvertaisuus uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta. Samasta syystä ei pidä kieltää myöskään yksittäisiä seurakuntia keräämästä rahaa. Nykyinen laki on omiaan pikemminkin häivyttämään keräyksen toimeenpanijan, kun kirkot keräävät rahaa epäsuorasti esimerkiksi lähetysjärjestön kautta.

Vapaa-ajattelijat: Ei tukiaisia evankelis-luterilaiselle kirkolle; Tiedote 29.11.2013

Vapaa-ajattelijain liitto ei kannata työryhmän esitystä luterilaisen kirkon 120 miljoonan euron könttätuesta kirkon ns. yhteiskunnallisten tehtävien vuoksi. Liitto esittää jokaisen tehtävän ja tuen tarkastelua kriittisesti omassa asiayhteydessään. Liiton mielestä väestörekisteri voi hoitaa väestökirjanpidon ja hautaustoimi tulisi kunnallistaa. Kirkollisveron kannosta verottajalle maksettavaa korvausta ei liiton mielestä ole mitään syytä alentaa.

Vapaa-ajattelijat kansanedustajille: valtionkirkon supistumiseen varauduttava: Tiedote 13.11.2013

Vapaa-ajattelijain liitto muistuttaa kansanedustajia valtionkirkon nopeasta supistumisesta. Liiton mukaan kirkkoonkuuluvuus voi laskea viisi prosenttiyksikköä seuraavan vaalikauden aikana. Tällä hetkellä kirkkoon kuuluu noin 76% suomalaisista.

Vapaa-ajattelijat perustelevat osuuden laskua useilla tilastoilla. Kirkosta eroaminen esimerkiksi painottuu nuorempiin ikäluokkiin ja eroajia on enemmän siellä, missä jo entuudestaan harvempi kuuluu kirkkoon. Tämä kertoo eroamisen olevan itseään kiihdyttävä ilmiö.

Uskonnonharjoitus ei kuulu esiopetukseen: Tiedote 7.10.2013

Esiopetuksen tulee olla uskonnollisesti sitoutumatonta ja tunnustuksetonta myös käytännössä, painottaa Vapaa-ajattelijain liitto esiopetuksen opetussuunnitelmaa valmistelevalle työryhmälle antamissaan kommenteissa.

- Evankelis-luterilainen uskonnonharjoitus, kuten hartaustilaisuudet, pikkukirkko, jumalanpalvelus kirkossa tai henkilökunnan johtama ruokarukoiluttaminen, ei kuulu enää julkisen palvelun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen eikä oppivelvollisuuskoulun henkilökunnan työtehtäviin, täsmentää pääsihteeri Esa Ylikoski. Uskonnonharjoitus on kotien ja seurakuntien asia.