Avoin kirje kappelien käytöstä piispa Heikalle

Avoin kirje piispa Heikalle 29.1.2009

Arvoisa Espoon piispa Mikko Heikka,

Hiippakuntantaanne kuuluva Espoon seurakuntayhtymä ei salli kappeleidensa käyttöä uskonnottomien eikä ei-kristillisten uskontokuntien hautajaisissa. Ainutlaatuinen ei Espoo tässä mielessä ole, mutta se on suurin näin toimiva seurakuntayhtymä Suomessa. Sitäpaitsi kirkkoon kuulumattomien osuus on pääkaupunkiseudulla muuta maata suurempaa, joten kysymys koskee sikälikin suurta joukkoa. Siksi osoitamme avoimen kirjeemme juuri teille.

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 – Vapaa-ajattelijain liitto ry
Hyväksytty XXIV liittokokouksessa 14.–15.6.2008

Tiivistelmä

Yhdistysten jäsenmäärä oli 1438. Kasvua edelliseen vuoteen tuli muutamia kymmeniä.

Kirkosta eroaminen kasvoi taas uuteen ennätykseen: 37 879. Eroajista noin 85 % käytti eroakirkosta.fi -palvelua. Eroamista kasvattivat mm. kirkon sisäinen naispappeuskiista ja se, että kaikki maistraatit suostuivat viimein ottamaan vastaan sähköisiä eroilmoituksia.

Kirkkolaki pois perustuslaista

3.11.2008

Oikeusministeriön asettama Perustuslaki 2008 -työryhmä on selvittänyt uuden perustuslain toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita. Työryhmän mietinnössä todetaan, ettei perustuslain mainintoja kirkkolaista ole tarpeen arvioida uudelleen.

Vapaa-ajattelijain liitto ry esittää, että kirkkolakia koskeva 76 § poistetaan perustuslaista kokonaan.

Avoin kirje ympärileikkauksesta

Korkeimman oikeuden jäsenille
Suomen hallituksen jäsenille ja kansanedustajille
Tiedotusvälineille

Julkaisuvapaa: 21.10.2008

Korkein oikeus päätti perjantaina 17.10.2008 antamassaan tuomiossa, ettei uskonnollisista syistä tehty poikalapsen ympärileikkaus ole rangaistava teko, jos leikkaus tehdään asianmukaisesti ja kivunlievityksestä huolehditaan.

Lausunto väestötietolaista perustuslakivaliokunnalle

11.8.2008

Humanistiliiton ja Vapaa-ajattelijain liiton lausunto laiksi väestötietojärjestelmästä annettuun esitykseen esitykseen (HE 89/2008)

Toivomme perustuslakivaliokunnan selventävän, tuleeko osoitetietoja luovuttaa aatteelliseen mainontaan samoin säännöin kuin kaupalliseen suoramarkkinointiin.

Hallituksen esityksen mukaan tietoja voidaan luovuttaa "- - suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimuksen tekemistä tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa varten" (32 §). Esitys ei tältä osin muuta voimassaolevaa lakia.

Moniarvoisuus ja uskonnonvapaus turvattava

[5.8.2008]

27.7.2008 Helsingin Sanomat kertoi tapauksesta, jossa perheenäiti oli ottanut aurinkoa uima-altaan vieressä bikineissä helsinkiläisessä asukaspuistossa. Naisen lapset olivat uimassa altaassa. Kaupungin virkailija oli tullut vaatimaan, että perheenäidin pitäisi käyttää peittävämpää vaatetusta. Johtavan leikkipuisto-ohjaajan mukaan osasyy vaatetusmääräyksiin ovat maahanmuuttajat, jotka saattaisivat loukkaantua, jos näkisivät naisen bikineissä.

16-vuotiaille oikeus erota kirkosta (lausunto hallintovaliokunnalle 28.6.2008)

Vapaa-ajattelijain liiton lausunto hallituksen esityksestä 77/2008 (seurakuntavaalien ikärajan lasku)

Kirkolliskokouksen ehdotusta noudattava HE 77/2008 sisältää esityksen kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen äänestysikärajan laskemisesta 16 vuoteen. Asia sinänsä on kirkon sisäinen, eikä vapaa-ajattelijoilla ole siihen syytä puuttua. Vapaa-ajattelijain liiton mielestä kirkkolain ei ylipäänsä tulisi kuulua valtion lainsäädäntöön.

Vapaa-ajattelijain liiton ja Humanistiliiton lausunto Jehovan todistajien vapauttamisesta asepalveluksesta

Puolustusministeriö on 14.1.2008 kirjeellään 1378/5940/2006 pyytänyt Vapaa-ajattelijain liitolta lausuntoa Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta annetun lain tarpeellisuutta ja suhdetta perustuslain säännöksiin selvittäneen toimikunnan mietinnöstä. Vapaa-ajattelijain liitto jättää pyydetyn lausunnon yhdessä Suomen humanistiliiton kanssa. Kumpikin liitto edustaa uskonnotonta katsomusta ja pyrkii edistämään katsomusvapautta varsinkin ei-uskonnollisten katsomusten osalta.

Liitot rajoittuvat tässä lausunnossa oletukseen siitä, että asevelvollisuusjärjestelmä säilyy nykyisen kaltaisena.

Tiivistelmä

Ehdotamme, että vapautuslaki kumotaan.

Kansalaisten yhdenvertaisuus suhteessa lainsäädäntöön on johtava eurooppalaisen demokratian periaate. Eri katsomuryhmille säädetyt erilaiset oikeudet ja velvollisuudet ovat yksiselitteisesti tämän periatteen vastaisia.

Nyt käsillä oleva katsomusyhteisö, Jehovan todistajat -yhdyskunnan jäsenistö, on arviomme mukaan valmis liki poikkeuksetta osallistumaan siviilipalvelukseen. Tätä tukee esimerkiksi tieto todistajista niissä Euroopan maissa, joissa ei ole Suomen kaltaista vapautuslakia.

Liittojen näkemyksen mukaan siviilipalvelus yleisesti rinnastuu esimerkiksi verotukseen. Siviilipalvelus yksittäisessä järjestössä tai tietyssä tehtävässä voi olla vastoin vakaumuksenvapautta, mutta ei siviilipalvelusvelvollisuus kokonaisuudessaan.

Vapaa-ajattelijain liiton kommentti partion peruskirjan uudistukseen

Uskonnottomat ihmiset ja heidän etujärjestönsä Vapaa-ajattelijain liitto seuraavat kiinnostuneina partioliikkeen uudistumista. Meiltä on toisinaan kysytty, onko uskonnottoman perheen lapsen mahdollista harrastaa partiota sitoutumatta uskonnolliseen toimintaan ja lupauksiin. Nykyään vastaamme asian olevan epäselvä, koska mm. partiolupaus puhuu Jumalasta ja toisaalta partioliike kertoo olevansa avoin kaikille.

Toimintasuunnitelma 2008

Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 24.11.2007.

Liittokokous

Vuosi 2008 on liittokokousvuosi. Liittokokous pidetään Turussa 14. ja 15. kesäkuuta tavanomaiseen tapaan kaksipäiväisenä.